STŘELA Žebrák

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSADY ZPRACOVÁVÁNÍ

Správce osobních údajů:

STŘELA Žebrák, z.s.,

se sídlem Vápenice 56, 267 53 Žebrák, IČO 228 47 499,

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu L, vložce 22170 (dále jen “Správce” nebo “Spolek”)

Subjekty osobních údajů:

1. nezletilý člen Spolku

2. zákonný zástupce nezletilého člena Spolku

3. zletilý člen Spolku

ČLÁNEK I.

Subjekty osobních údajů jsou zletilý člen Spolku, nezletilý člen Spolku (dále též „Člen“) a zákonný zástupce nezletilého člena Spolku (dále též „Zákonný zástupce“).

ČLÁNEK II.

Subjekt osobních údajů Ad 1) a 3) podpisem Přihlášky Spolku Správci uděluje výslovný souhlas, aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“), a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“), zpracovával osobní údaje Člena v následujícím rozsahu:

a. základní osobní údaje (jméno a příjmení, datum a místo narození, pohlaví, škola s povinnou školní docházkou);

b. kontaktní údaje včetně e-mailu, telefonu a trvalého bydliště;

c. v případě, že budou ze strany Subjektu osobních údajů tyto údaje dobrovolně poskytnuty, bude Správce zpracovávat také některé zvláštní kategorie osobních údajů, a to zejména s ohledem na zdravotní stav Člena (dále též „zvláštní kategorie osobních údajů“);

d. podobizna (fotografie) samostatně i ve skupině s ostatními Subjekty osobních údajů (dále též „podobizna“);

e. videozáznam (obrazově zvukový záznam) (dále též „video“).

Člen tímto uděluje souhlas k podobizně a videu též ve smyslu ust. § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „NOZ“).

ČLÁNEK III.

Subjekt osobních údajů Ad 2) podpisem Přihlášky Spolku Správci uděluje výslovný souhlas, aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“), a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“), zpracovával osobní údaje Zákonného zástupce Člena v následujícím rozsahu:

a. základní osobní údaje (jméno a příjmení);

b. kontaktní údaje včetně e-mailu, telefonu a trvalého bydliště.

Základní osobní údaje a kontaktní osobní údaje (dále též společně „osobní údaje Zákonného zástupce“) není nutné zvlášť rozlišit.

Zákonný zástupce Člena uděluje souhlas k podobizně a videu Člena též ve smyslu ustanovení § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „NOZ“).

ČLÁNEK IV.

Osobní údaje vyjma uvedených v následujícím odstavci budou ze strany Správce zpracovávány za účelem jejich zařazení do databáze Správce v rámci naplňování účelu Správce jakožto sportovního, turistického a kulturního spolku, jejich poskytování třetím subjektům (evidenci příslušného sportovního svazu, pořadatelům jednotlivých sportovních akcí) při přihlašování ke sportovním, turistickým a kulturním akcím, při zajišťování ubytování, zajišťování dopravy a podobně.

Podobizna a video budou ze strany Správce zpracovávány výhradně za účelem jejich zařazení do prezentačních publikací Správce v tištěné podobě nebo na nástěnce Správce, na webových stránkách Správce a v interní databázi Správce, jakožto prezentace Správce a jeho Členů, prezentace činnosti Správce a jeho Členů.

ČLÁNEK V.

Subjekt osobních údajů bere na vědomí, že osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně.

Osobní údaje vyjma uvedených v následujícím odstavci budou Správcem zpracovány po dobu členství Člena u Správce a dále po dobu 4 let ode dne ukončení členství.

Podobizna a video budou Správcem zpracovány po dobu členství Člena u Správce nebo do odvolání tohoto souhlasu (výzvou zaslanou na aktuální adresu sídla Správce).

V rámci členství Člena u Správce zpracovává Správce osobní údaje Člena a jeho Zákonného zástupce, neboť je to nezbytné pro naplnění členství Člena u Správce a v této souvislosti pro ochranu práv a právem chráněných zájmů jak Člena a jeho Zákonného zástupce, tak Správce.

ČLÁNEK VI.

Subjekt osobních údajů si je vědom toho, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů má zejména následující práva:

a. právo na informace o prováděném zpracování,

b. právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům,

c. právo na opravu či na výmaz osobních údajů,

d. právo na omezení zpracování osobních údajů,

e. právo na přenositelnost osobních údajů,

f. právo vznést námitku proti zpracování a

g. právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další práva a povinnosti související s osobními údaji jsou uvedena v Zákoně, Nařízení a též v některých dalších obecně závazných právních předpisech.

ČLÁNEK VII.

Při zpracovávání osobních údajů postupuje Správce tak, aby osobní údaje byly dobře zabezpečeny a nemohly být zneužity.

Osobní údaje jsou zpracovávány automaticky i manuálně.

V Žebráku dne 25. května 2018

STŘELA Žebrák, z.s.